Μηνιαίο Αρχείο: Απριλίου 2015

Διαγωνισμός Φρέσκο Γάλα ΚΡΙ ΚΡΙ «Κερδίστε το γάλα της χρονιάς» – Όροι διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΚΡΙ ΚΡΙ

«ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ»

Όροι διαγωνισμού

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.» και έδρα τις Σέρρες, 3ο χλμ Σερρών – Δράμας, (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ” κατά τον οποίο οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν δωροεπιταγές αξίας 365€, συγκεντρώνοντας 7 ειδικά σήματα από τις συσκευασίες Φρέσκου Γαλακτος Κρι Κρι 1λτ (Πλήρες & Ελαφρύ) και στέλνοντας τα στην Κρι Κρι ΑΕ μαζί με το Δελτίο Συμμετοχής.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος με περισσότερες από μια συμμετοχές.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α’) βαθμού.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/04/2015 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 16/08/2015 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). O Διοργανωτής τηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την αποκλειστική του κρίση με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του (www.krikri.gr).
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 7 ειδικά σήματα Κρι Κρι που βρίσκονται πάνω σε κάθε συσκευασία Φρέσκου Γάλακτος Κρι Κρι 1lt (Πλήρες ή Ελαφρύ) και να τα στείλουν μαζί με το Δελτίο Συμμετοχής αναγράφοντας ευκρινώς τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη και τηλέφωνο) στη διεύθυνση: Κρι Κρι Α.Ε. 3ο χλμ. Σερρών-Δράμας, Σέρρες 62125 ή εναλλακτικά, να τα παραδώσουν σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης Φρέσκου Γάλακτος Κρι Κρι, με την ένδειξη σε κάθε περίπτωση «για το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ». Τα δελτία συμμετοχής διανέμονται δωρεάν στα σημεία πώλησης καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας. Οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν μέρος περισσότερες από μια φορές εφόσον συγκεντρώσουν συνολικά 7 σήματα για κάθε αντίστοιχο συμπληρωμένο Δελτίο Συμμετοχής, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στον όρο 7, τελευταίο εδάφιο. Κάθε Δελτίο Συμμετοχής πρέπει να είναι συμπληρωμένο με τα στοιχεία ενός και μόνο ατόμου. Η αναγραφή πλέον του ενός ονόματος στο δελτίο συμμετοχής καθιστά το δελτίο άκυρο. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.
 6. Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι 20 μπλοκ συνολικής αξίας 7300€. Σε κάθε νικητή θα αποστέλλεται 1 μπλοκ που θα αποτελείται από 365 Δωροεπιταγές αξίας 1,08€ και συνολικής αξίας 394,2€ ανά μπλοκ (περαιτέρω το «Δώρο»). Με την επίδειξη των Δωροεπιταγών αυτών στο ταμείο, ο Νικητής θα μπορεί να προμηθεύεται αντίστοιχης αξίας γάλα ΚΡΙ ΚΡΙ (πλήρες ή ελαφρύ) από τα σημεία πώλησης. Ο Νικητής θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να χρησιμοποιεί περισσότερες Δωροεπιταγές την ίδια μέρα. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά δώρα.
 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Στο τέλος κάθε εργάσιμης εβδομάδας θα γίνεται κλήρωση για επτά τυχερούς καταναλωτές, από όσους συμμετείχαν την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, που θα κερδίζουν το Δώρο (όπως αναλύεται στον όρο 8). Οι διαγωνιζόμενοι μπαίνουν αυτόματα στη διαδικασία κλήρωσης από τη στιγμή που θα αποστείλουν τα Δελτία Συμμετοχής τους όπως ορίζεται στην παράγραφο 5. Κάθε Δελτίο Συμμετοχής με 7 ειδικά σήματα αποτελεί μια μοναδική συμμετοχή. Ο νικητής μίας εβδομαδιαίας κλήρωσης δεν μπορεί να λάβει ξανά μέρος στον διαγωνισμό.
 8. Κληρώσεις. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Κρι Κρι στο τέλος κάθε εβδομάδας, παρουσία δικηγόρου, με σκοπό να κερδίζουν επτά τυχεροί κάθε εβδομάδα. Οι ημερομηνίες των κληρώσεων είναι:
 • Κλήρωση 1η: 10/04/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 01/04/2015 έως 05/04/2015),
 • Κλήρωση 2η: 17/04/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 06/04/2015 έως 12/04/2015),
 • Κλήρωση 3η: 24/04/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 13/04/2015 έως 19/04/2015),
 • Κλήρωση 4η: 30/04/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 20/04/2015 έως 26/04/2015),
 • Κλήρωση 5η: 08/05/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 27/04/2015 έως 03/05/2015),
 • Κλήρωση 6η: 15/05/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 04/05/2015 έως 10/05/2015),
 • Κλήρωση 7η: 22/05/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 11/05/2015 έως 17/05/2015),
 • Κλήρωση 8η: 29/05/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 18/05/2015 έως 24/05/2015),
 • Κλήρωση 9η: 05/06/2012 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 25/05/2015 έως 31/05/2015),
 • Κλήρωση 10η: 12/06/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 01/06/2015 έως 07/06/2015),
 • Κλήρωση 11η: 19/06/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 08/06/2015 έως 14/06/2015)
 • Κλήρωση 12η: 26/06/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 15/06/2015 έως 21/06/2015)
 • Κλήρωση 13η: 03/07/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 22/06/2015 έως 28/06/2015)
 • Κλήρωση 14η: 10/07/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 29/06/2015 έως 05/07/2015)
 • Κλήρωση 15η: 17/07/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 06/07/2015 έως 12/07/2015)
 • Κλήρωση 16η: 24/07/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 13/07/2015 έως 19/07/2015)
 • Κλήρωση 17η: 31/07/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 20/07/2015 έως 26/07/2015)
 • Κλήρωση 18η: 07/08/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 27/07/2015 έως 02/08/2015)
 • Κλήρωση 19η: 14/08/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 03/08/2015 έως 09/08/2015)
 • Κλήρωση 20η: 21/08/2015 (θα κληρωθεί 1 τυχερός για τη συμμετοχή του από 10/08/2015 έως 16/08/2015)
 1. Δημοσιότητα. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας κ.Κιουρκτσή, Τσαλοπούλου 8, Σέρρες και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο www.krikri.gr.
 2. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) το κοινό, σχετικά με τα στοιχεία του νικητή, με ανάρτηση των στοιχείων αυτού στο Διαδικτυακό Τόπο www.krikri.gr και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του Ονοματεπώνυμου του νικητή και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτού και (β) το νικητή του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή και αναγράφονται στο Δελτίο Συμμετοχής. Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με το νικητή του Διαγωνισμού, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του Δώρου σε αυτόν. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την αρχική επικοινωνία με αυτόν, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο δικαίωμα γεννάται στον 1ο αναπληρωματικό της εκάστοτε κλήρωσης, κ.ο.κ.
 3. Άρνηση αποδοχής του Δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον 1ο αναπληρωματικό της εκάστοτε κλήρωσης κ.ο.κ.
 4. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ” οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ” όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
 5. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@krikri.gr ή στο φάξ 210-5596377 (υπόψιν τμήματος marketing).
 6. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν.2472/1997, με μοναδικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.
 7. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 8. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.