KRI KRI
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 
 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 
(ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», για τη χρήση 2013, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη χρήση και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρίες του ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεμένων με αυτόν προσώπων.
 
Ι. EΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 68.129 χιλ € στη χρήση 2013, έναντι 59.299 χιλ € της χρήσης 2012 (αύξηση +14,9%). Σε συγκρίσιμα μεγέθη (χωρίς την επίδραση της KRI-KRI DOO KUMANOVO η οποία έπαψε να ενοποιείται στην τρέχουσα χρήση λόγω πώλησης της συμμετοχής της, ενώ είχε ενοποιηθεί στην προηγούμενη χρήση), η αύξηση του κύκλου εργασιών ανήλθε σε 17,8%. Οι πωλήσεις παγωτού του Ομίλου παρουσίασαν μικρή μείωση κατά 3,3% και διαμορφώθηκαν σε 22.583 χιλ € έναντι 23.363 χιλ € στο 2012. Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση +25,5% και διαμορφώθηκαν σε 44.894 χιλ € έναντι 35.758 χιλ € στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ανάπτυξη σε όλες τις αγορές. Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 16,9% των συνολικών πωλήσεων παρουσιάζοντας αύξηση +15%.
 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Σε εταιρικό επίπεδο, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5.344 χιλ € έναντι 5.195 χιλ € στην προηγούμενη χρήση, εμφανίζοντας αύξηση +2,9%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 5.124 χιλ. € ενισχυμένα κατά +11,7% , ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 7.575 χιλ € έναντι 7.747 χιλ € στην προηγούμενη χρήση (μείωση -2,2%). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου που αντιστοιχούν σε μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 5.120 χιλ € από 5.349 χιλ € το 2012. Τα μεγέθη της κερδοφορίας επηρεάστηκαν αρνητικά από τις αυξήσεις στις τιμές των α’ υλών που παρουσιάστηκαν από το β’ τρίμηνο του 2013 και επέφεραν μείωση του μικτού περιθωρίου των γαλακτοκομικών κατά 4,6 μονάδες περίπου, καθώς και από τις αυξημένες δαπάνες προωθήσεων και διαφήμισης. 
 
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά κεφάλαια. Την 18/12/2013 η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου ύψους € 5.000.000, 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, που καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από τους βασικούς μετόχους. Το δάνειο, κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων, θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους των επενδύσεων της ανέγερσης του νέου εργοστασίου γαλακτοκομικών. Κατά την 31/12/2013, το υπόλοιπο των οφειλόμενων δανείων του Ομίλου ανέρχεται σε 6.984 χιλ. € περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός.
 
ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
Την Τρίτη 24/12/2013 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών της εταιρείας στις Σέρρες. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε η μονάδα παραγωγής γιαουρτιού και γάλακτος, καθώς και οι αποθήκες ετοίμων γαλακτοκομικών προϊόντων και πρώτων υλών. Η μονάδα παγωτού έμεινε ανέπαφη, χωρίς να επηρεαστεί επ’ ουδενί η παραγωγική της δραστηριότητα. Τα καταστραμμένα ενσώματα πάγια και αποθέματα ήταν επαρκώς ασφαλισμένα, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης. Η ζημία εκτιμάται σε τιμές αντικατάστασης στο ποσό των 15,4 εκ. ευρώ για τα ενσώματα πάγια και στο ποσό των 2 εκ. ευρώ για τα αποθέματα. Οι αντίστοιχες λογιστικές αξίες ανέρχονται στο ποσό των 7,5 εκ. ευρώ για τα ενσώματα πάγια και 2 εκ. για τα αποθέματα. Με τις εν λόγω λογιστικές αξίες έχει μειωθεί κατά την 31/12/2013, η αξία των κτιρίων-μηχανημάτων και των αποθεμάτων και έχει καταχωρηθεί ισόποση απαίτηση υπό ασφαλιστικό διακανονισμό με βάση το δικαίωμα που απορρέει από τα ισχύοντα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η διοίκηση εκτιμά ότι το ποσό της αποζημίωσης θα προσεγγίσει την αξία αντικατάστασης των 17,4 εκ. ευρώ.
 
ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Στον τομέα του παγωτού, η συνεχιζόμενη άσχημη οικονομική συγκυρία επιδρά αρνητικά στον κλάδο, πιέζοντας το συνολικό μέγεθος της αγοράς. Ωστόσο, στη βάση της υλοποίησης της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, προωθήσαμε ενεργά την επέκταση του δικτύου πωλήσεων στην Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ αποτελεί, πλέον, τη μοναδική Ελληνική εταιρία παγωτού με πανελλαδική διανομή. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούμε τη στροφή της κατανάλωσης σε ελληνικά προϊόντα, που σε συνδυασμό με το χτίσιμο των βασικών μας μαρκών παγωτού (MASTER και RODEO) μέσω της διαφημιστικής προβολής και των στρατηγικών μας συνεργασιών με τη MARS και την ΙΟΝ, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ισχυροποίηση της θέσης μας. Παράλληλα, αξιοποιούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα προωθώντας την παρουσία μας και σε νέες αγορές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (πχ Σενεγάλη). Στο γιαούρτι, συνεχίσαμε την πολιτική ανταγωνιστικών τιμών προωθώντας, παράλληλα, τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα προϊόντα γιαουρτιού που παράγουμε για την ελληνική αγορά. Η διαφημιστική καμπάνια μας, επικεντρωμένη στη φρεσκάδα των γιαουρτιών μας, που παράγονται από γάλα που συλλέγεται, επεξεργάζεται και συσκευάζεται σε λιγότερο από 24 ώρες, βοήθησε σημαντικά στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στην εσωτερική αγορά. Ταυτόχρονα έγιναν συστηματικές προσπάθειες για την ενίσχυση των εξαγωγών μας σε χώρες της δυτικής Ευρώπης που δραστηριοποιούμαστε, καθώς και για την είσοδο μας σε μεγάλες αγορές που δε διαθέτουμε παρουσία. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η είσοδος μας στην αγορά ελληνικού γιαουρτιού της Μ. Βρετανίας, με το ξεκίνημα της συνεργασίας μας με τη γνωστή αγγλική αλυσίδα super market Waitrose. Κατόπιν της πυρκαγιάς της 24/12/2013 που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προχωρήσαμε στην άμεση σύναψη συμφωνιών για την παραγωγή σχεδόν του συνόλου των κωδικών γαλακτοκομικών προϊόντων μας σε ελληνικές παραγωγικές μονάδες τρίτων. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουμε να καλύπτουμε προσωρινά το σύνολο των αναγκών μας, με αποτέλεσμα να μην αναμένουμε ουσιαστική εμφάνιση αδυναμίας της ομαλής τροφοδοσίας των προϊόντων μας και της εξυπηρέτησης των παραγγελιών των πελατών μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Μετά από το ατυχές συμβάν της καταστροφικής πυρκαγιάς, καταρτίστηκε άμεσα επιχειρησιακό σχέδιο για τη δημιουργία μίας νέας, υπερσύγχρονης μονάδας γιαουρτιού, μέσω της υλοποίησης επενδύσεων ύψους 20 εκ. ευρώ περίπου. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των κεντρικών εγκαταστάσεών της εταιρείας στις Σέρρες και θα περιλαμβάνει την κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας, με τους αναγκαίους αποθηκευτικούς χώρους υλικών και ετοίμων προϊόντων, συνολικής κάλυψης 12.000 τ.μ. Το νέο εργοστάσιο γιαουρτιού θα έχει διπλάσια παραγωγική δυναμικότητα από το προηγούμενο και στην πλήρη λειτουργία του θα απασχολεί περισσότερους από 70 εργαζόμενους. Για το έργο αυτό, κατατέθηκε ήδη φάκελος υπαγωγής του στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011, που προβλέπει επιχορήγηση σε ποσοστό 30% επί του προϋπολογισμού του σχεδίου. Το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια της εταιρίας καθώς και μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό (σε ποσοστό 30%). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η νέα μονάδα θα ξεκινήσει τη λειτουργία της εντός του καλοκαιριού 2014. Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος για το παγωτό, που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/04. Το συνολικό ύψος του εγκεκριμένου προγράμματος τροποποιήθηκε σε 8.470 χιλ. € και με την ολοκλήρωση του, η εταιρεία αναμένεται να λάβει επιχορήγηση συνολικού ύψους 3.388 χιλ. €. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια περισσότερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού.
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Στον κλάδο του παγωτού, κύριο άξονα της αναπτυξιακής μας στρατηγικής αποτελεί η αύξηση της αριθμητικής διανομής στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, παράλληλα με την ενίσχυση του κλαδικού λειτουργικού αποτελέσματος. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε το χτίσιμο των βασικών μας μαρκών, και προσπαθούμε να αξιοποιούμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες με τη MARS και την ION. Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, κατόπιν της καταστροφικής πυρκαγιάς της 24/12/2013, βρισκόμαστε στο στάδιο της ανοικοδόμησης νέου εργοστασίου στον ίδιο χώρο. Το νέο εργοστάσιο θα διαθέτει αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα και νέα αρχιτεκτονική που θα επιτρέπει τη διατήρηση χαμηλού κόστους επεξεργασίας. Έτσι, εκτιμούμε ότι θα είναι εφικτή η συνέχιση της στρατηγικής μας για την προώθηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων μας (όπως πχ τη χρήση 100% γάλακτος ημέρας για την παραγωγή γιαουρτιών) με παράλληλη ενίσχυση του εξαγωγικού μας προσανατολισμού, ανταποκρινόμενοι στην αυξημένη ζήτηση για ελληνικό γιαούρτι στις αγορές του εξωτερικού.
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η μερισματική πολιτική της διοίκησης της ΚΡΙ-ΚΡΙ προωθεί τη διανομή αυξημένου μερίσματος κάθε χρόνο, εφόσον τα μεγέθη της κερδοφορίας το επιτρέπουν. Ωστόσο, για τη χρήση 2013, λόγω των έκτακτων συνθηκών και των αναγκών χρηματοδότησης των νέων επενδύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος.
Κρι Κρι ΑΕ
Στη Βόρεια Ελλάδα, στο μέσο της εύφορης κοιλάδας του Στρυμόνα και μόλις 3 χλμ από την πόλη των Σερρών, βρίσκεται το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της γαλακτοβιομηχανίας Κρι Κρι ΑΕ. Με ιστορία από το 1954, η Κρι Κρι ΑΕ σήμερα παράγει παγωτά και γιαούρτια από 100% ελληνικό γάλα Σερρών και έχει καταφέρει να κερδίσει τους Έλληνες και ξένους καταναλωτές.
Επικοινωνία
Κρι Κρι ΑΕ
Βιομηχανία γάλακτος
3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας
62 125 Σέρρες
Τηλ: 23210 68300
Φαξ: 23210 68311
Email: info@krikri.gr
Newsletter
Εγγραφείτε για να μαθαίνετε τα νέα μας και τις προσφορές μας: